16
februari
2018
|
14:28
Europe/Amsterdam

Aannemer maakt projectgebied bouwklaar voor Oosterweel

Samenvatting

Op maandag 19 februari start de aannemer met het bouwklaar maken van een aantal zones voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Dit betekent onder meer dat er bomen en struikgewas gerooid worden.

Vanaf 19 februari start de aannemer met het vrijmaken van het werkterrein. Dit houdt onder meer in dat er bomen en struiken gerooid worden.De werken gebeuren in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en zullen afgerond zijn vooraleer het vogelbroedseizoen van start gaat. Daarnaast zal de aannemer de wilde orchideeën in het gebied verplanten of beschermen. De ingrepen zijn nodig om later dit voorjaar nog meer voorbereidende werken voor Oosterweel uit te kunnen voeren.

Binnen het projectgebied op Linkeroever en in Zwijndrecht, veelal in de directe omgeving van de autosnelwegen, zal tijdelijk 35 ha groen verdwijnen, om later ruimschoots gecompenseerd te worden. Na de werken zal er zelfs 9,5 hectare éxtra bos zijn.

Binnen het hele projectgebied zal 34 hectare bos heraangelegd worden (wel 2.850 nieuwe bomen) én BAM zal buiten het projectgebied nog eens 10,5 hectare bos realiseren. De totale investering hiervoor bedraagt 3.537.000 euro.

Aandacht voor de natuur

Er worden heel wat voorzorgsmaatregelen genomen om de schade voor de aanwezige fauna maximaal in te perken.

Zo wordt er gekapt voor het broedseizoen ingaat op 1 april. In zones die grenzen aan een natuurgebied vervroegen we dit zelfs naar 1 maart. Bijkomend screenen we het gebied via warmtecamera’s op vleermuizen en vleermuiskolonies. Ook hangen we 63 vogelkasten en 18 vleermuiskasten op. Al deze voorzorgsmaatregelen worden genomen in samenspraak met ANB, Natuurpunt en de Universiteit Antwerpen.

Wilde orchideeën beschermen

We schenken bijzondere aandacht aan de bescherming van de wilde orchidee in dit gebied.

Exemplaren nabij het projectgebied laten we veilig afschermen. Exemplaren in de bouwzone worden met zorg uitgegraven en in de onmiddellijke nabijheid van de huidige locaties herplant.

Het verplaatsen van deze orchideeën is pionierswerk in Vlaanderen en wordt daarom nauwgezet bestudeerd door de Universiteit Antwerpen. Het uitgraven van de orchideeën start op dinsdag 20 februari.