02
december
2020
|
12:30
Europe/Amsterdam

Lantis start met werken ter voorbereiding bouw Scheldetunnel

Samenvatting

Binnen enkele maanden gaan de werken voor de bouw van de Scheldetunnel, de nieuwe tunnel onder de Schelde die de Ring rond de stad mee rond maakt, van start. Vooraleer deze ingrijpende werken aanvangen, moet de aannemer het werfterrein bouwklaar maken. Daarom start de tijdelijke aannemersvereniging COTU volgende week met het rooien van de bomen op de toekomstige werfterreinen op Linker- en Rechteroever.

Klaarmaken werfterreinen 

Om de toekomstige werfterreinen voor te bereiden op de bouw van de tunnel, worden nu eerst bomen gerooid. In totaal verdwijnt er tijdelijk 33 hectare in het Sint-Annabos. Ongeveer 52,3 hectare van het bos, het deel dat het dichtst bij de bewoning ligt, blijft onaangeroerd. In de originele plannen zouden er meer bomen sneuvelen, maar die plannen werden aangepast in samenspraak met de burgerbewegingen en natuurorganisaties. 

Het rooien gebeurt in 2 fases.  In een eerste fase verdwijnt er voor de realisatie van de bouwput op Linkeroever tijdelijk 23 hectare in het Sint-Annabos. Van zodra de werken aan de tunnel klaar zijn, wordt dit gebied opnieuw aangeplant met 14,4 hectare kwaliteitsvol groen en bomen.  

“Zoals bij veel grote infrastructuurprojecten, is het rooien van bomen een jammere maar noodzakelijke stap. Dat geldt ook om het Oosterweelproject te kunnen realiseren”, zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. “We moeten echter het eindresultaat voor ogen houden: meer waardevol groen en een gezondere plek voor fauna en flora, met ruimte voor buitenrecreatie. De omgeving zal erop vooruitgaan.” 

In fase 2 breidt de werfzone verder uit richting Schelde en verdwijnt er bijkomend 10 hectare. Dat is nodig omdat Lantis een nieuwe verhoogde Scheldedijk bouwt die het binnenland moet beschermen tegen overstromingen. Die dijk komt meer landinwaarts te liggen waardoor er aan de Scheldezijde ruimte vrijkomt voor 18 hectare slikken en schorrengebied. Lantis creëert daarmee een rijke biotoop voor watervogels en draagt zo mee bij aan een hogere biodiversiteit van het gebied. Naast de slikken en schorren, komt er nog eens 6 hectare overstromingsbos. De 10 hectare Sint-Annabos die verdwijnt, wordt zo omgezet in waardevol natuurgebied.  

De aannemer rooit ook enkele bomen op Rechteroever langs de Scheldelaan, ter hoogte van de terreinen van TPA. Na de werken wordt dit gebied eveneens opnieuw aangeplant met bomen en groen. 

Maatregelen vogels en vleermuizen

Lantis wil met het rooien van de bomen de aanwezige fauna zo min mogelijk verstoren en voert daarom de werken nu uit, voor de start van het broedseizoen. Afgelopen maanden nam de bouwheer bovendien verschillende maatregelen om de aanwezige vogels en vleermuizen ter compensatie alternatieve nestplaatsen aan te bieden in aanpalende bosgebieden. In september en oktober bracht een vleermuizenstudie de aanwezige vleermuizen in het Sint-Annabos in kaart. Daaruit bleek dat de vleermuizenactiviteit in het Sint-Annabos zeer beperkt was. Twintig bomen waarin vleermuizen wel eens een plekje zouden kunnen zoeken om te overwinteren werden preventief gekapt.  

Sint-Annabos blijft toegankelijk

Tijdens de werken aan de Scheldetunnel blijft het Sint-Annabos toegankelijk voor wandelaars en andere bezoekers. De werfzone situeert zich in de eerste fase van de werken aan de westzijde van het bos, parallel met de Palingbeek. Daardoor is de ingang van het bos via de oude manège afgesloten. Wie het Sint-Annabos wil bezoeken doet dit via de ingang aan de Esmoreitlaan, naast WZC Hof Ter Schelde. De wandelpaden zijn ter hoogte van de werfzone afgesloten.

Onderzoek Top Hat-site

Na het rooien van de bomen, gaan de stadsarcheologen aan de slag. Zij onderzoeken de restanten van de Top Hat-site. Dat was een Amerikaans soldatenkamp dat zich na de Tweede Wereldoorlog grotendeels situeerde in wat vandaag het Sint-Annabos is. De indeling van het kamp bepaalt vandaag nog steeds de wandelpaden van het bos. Afgelopen jaren voerden archeologen reeds een vooronderzoek van de site uit. Nu een deel van de bomen wordt gerooid krijgen archeologen de kans om de site grondiger te onderzoeken. Het rooien van de bomen en het archeologisch onderzoek duren ongeveer tot midden maart. Daarna gaat de werf Scheldetunnel echt van start.

Ringpark West

Op termijn worden de versnipperde groengebieden op Linkeroever samengesmeed tot één groot natuurgebied en landschapspark: Ringpark West. Dat doen we onder andere door de snelwegen zo veel mogelijk in te kapselen met geluidsbermen en –schermen en door een nieuw fietsroutenetwerk aan te leggen.