07
januari
2022
|
11:26
Europe/Amsterdam

Oosterweelproject volgende maand mogelijk opnieuw op volle snelheid

Lantis maakt volop werk van nieuwe Technische Verslagen die eind volgende week zullen ingediend worden. De nieuwe Technische Verslagen moeten, van zodra ze conform verklaard worden, toelaten om de grondwerken binnen het Oosterweelproject opnieuw volledig op te starten. De grondwerken in en met gebiedseigen grond werden opgeschort als gevolg van een arrest dat de Raad van State eind 2021 velde. Enkel grondwerken met aangevoerde gronden kunnen nog doorgaan. 

“We nemen dit arrest zeer ernstig en hebben het de voorbije dagen grondig bestudeerd. Tegelijkertijd nemen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer ernstig. Het Oosterweelproject draagt bij aan een betere leefomgeving voor velen. Daarom werken we een oplossing uit waarbij we de werken binnen een redelijke termijn volledig kunnen hervatten, daarbij rekening houdend met het juridisch kader en een maximale zorg voor de volksgezondheid”, zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. 

Raad van State 

Eind december schorste de Raad van State de conformverklaring van de Technische Verslagen voor de projecten Linkeroever en Scheldetunnel. Met deze Technische Verslagen wilde Lantis haar goede praktijk op het terrein verder verfijnen door de aanbevelingen van de Commissie Grondverzet te verankeren. Als gevolg van de schorsing werden de grondwerken in en met gebiedseigen gronden op de verschillende Oosterweelwerven stilgelegd. Omwille van de kerstvakantie waren er sowieso geen activiteiten op de werf, die zouden aanstaande maandag terug hervatten. Een beperkt aantal activiteiten kan sowieso opstarten, het gaat dan bijvoorbeeld over werken met extern aangevoerde grond, of asfalterings- of betonwerken. De grote meerderheid van de activiteiten ligt echter stil omdat er ook grondwerken aan gekoppeld zijn. 

Belangrijk daarbij is wel om te vermelden dat ondanks de beperktere activiteit op de werven de mogelijke impact van de PFAS-grond op de omgeving de komende weken nauwkeurig zal opgevolgd worden. “Onze werken brengen de volksgezondheid niet in gevaar, dat hebben ze in het verleden niet gedaan, en dat zullen ze ook nu niet doen. Daarom blijven al onze maatregelen om mogelijke verwaaiing van PFAS-gronden te vermijden, van kracht”, benadrukt Luc Hellemans. 

Nieuwe Technische Verslagen 

Om een volledige doorstart van de werken te kunnen maken, maakt Lantis vandaag nieuwe Technische Verslagen op die eind volgende week kunnen ingediend worden. Na een conformverklaring door een erkende bodembeheerorganisatie zouden alle grondwerken dan binnen een maand opnieuw kunnen opstarten. 

Er worden Technische Verslagen opgemaakt voor Scheldetunnel en Linkeroever. De werken aan de veiligheidsberm op de terreinen van 3M worden voorlopig opgeschort. De gronden met een hogere concentratie dan 70 µg/kg ds, dit zijn de gronden die tot voor kort werden afgevoerd naar de terreinen van 3M, zullen in de Technische Verslagen worden aangevinkt als zijnde “af te voeren”. De volgende zes maanden zoekt Lantis naarstig naar een structurele oplossing voor dit grondverzet. 

Dialoog en samenwerking 

“Met het indienen van nieuwe Technische Verslagen zetten we een eerste stap richting oplossing, maar het is duidelijk dat er nog een aantal stappen nodig zullen zijn vooraleer we een duurzame oplossing hebben voor de gehele problematiek”, verduidelijkt Luc Hellemans. “Dat kunnen we echter niet alleen. Iedereen heeft het voorbije jaar kunnen vaststellen dat de problematiek van de grondverontreiniging veel vragen oproept en emoties met zich meebrengt. Vanuit Lantis hebben we altijd de kaart getrokken van transparante communicatie en open dialoog. Ook vandaag blijven we ons engageren tot transparante en heldere communicatie over dit onderwerp. We roepen iedereen op tot een oplossingsgerichte dialoog en samenwerking. Door de werken aan de veiligheidsberm voorlopig op te schorten, willen we ruimte geven voor die dialoog.”