15
juli
2021
|
17:05
Europe/Amsterdam

Oosterweelwerken gaan veilig verder na doorlichting Expertencommissie

Samenvatting

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, heeft kennis genomen van het rapport dat de Expertencommissie Grondverzet onder leiding van Karl Vrancken heeft opgesteld. “Het is steeds onze doelstelling om met onze werken een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomgeving en van de volksgezondheid. We zien dat onze aanpak nu bevestigd wordt door de Commissie”, zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis.

“De aanbevelingen die de Commissie heeft geformuleerd om onze werking verder te optimaliseren, nemen we uiteraard ter harte. De komende weken zullen we overleggen hoe we een aantal van deze aanbevelingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk in de praktijk kunnen omzetten.”

De Commissie werd samengesteld met onafhankelijke experten vanuit verschillende disciplines. De afgelopen weken lichtten ze de aanpak op de werf door. Daarbij hielden ze rekening met drie mogelijke bronnen van risico voor de omgeving: stof, grondverzet en grond- en oppervlaktewater. Op 1 juli bracht de commissie een uitgebreid bezoek aan de werf.

Grondverzet zonder risico voor omgeving

Het grondverzet op de Oosterweelwerf, gebeurt vandaag volgens het standstill-principe. Dat wil zeggen dat er als gevolg van het grondverzet geen bijkomend risico mag zijn voor het grondwater en de omgeving.

  1. Gronden met een concentratie van meer dan 70 µg/kg ds worden zorgvuldig afgedekt met een driedubbele afdeklaag.
  2. Gronden met een concentratie tussen de 3 en de 70 µg/kg ds mogen binnen de kadastrale werkzone worden hergebruikt als bodem en bouwkundig bodemgebruik, op voorwaarde dat we de concentraties niet vermengen. Aan de hand van monitoring en rapportage zien we nauwlettend op de naleving van deze voorwaarde toe.
  3. Gronden met een concentratie lager dan 3 µg/kg ds mogen vrij hergebruikt worden. In de praktijk blijven alle gronden binnen het projectgebied van Linkeroever en Zwijndrecht. De werf heeft namelijk meer grond nodig dan ze opgraaft. Er wordt dus ook wel nieuwe grond aangevoerd.

Veiligheidsberm 3M

De gronden met de zwaarste concentratie worden verwerkt in een veiligheidsberm van 130.000 m³ op het terrein van 3M. Morgen/vrijdag start de aannemer met de voorbereidende werken om deze berm aan te leggen. Om zoveel als mogelijk zwaar verontreinigde grond te verwerken in deze veiligheidsberm wordt de aanbeveling bestudeerd om de Palingbeek beperkter af te graven. Volgens de huidige plannen zou er 100.000 m³ zwaar verontreinigde grond worden opgegraven aan de Palingbeek. Door die plannen aan te passen, verkleint het volume dat we opgraven. Zo kunnen alle gronden van de Palingbeek naar het terrein van 3M, en moet er wellicht geen zwaar verontreinigde grond meer verwerkt worden in een berm aan de Scheldetunnel.

Ook de werken die reeds zijn uitgevoerd aan de nieuwe kluifrotonde aan Waaslandhaven-Oost kunnen licht worden aangepast. “Sinds we de werken op Linkeroever zijn gestart, zijn de PFOS-normen geëvolueerd. Daar willen we ons ook aan aanpassen, om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke infrastructuur voor de omgeving en de volksgezondheid neerzetten” legt Luc Hellemans uit. Concreet wil dat zeggen dat een leeflaag, dat is de laag boven de afdekking, in een van de bermen vervangen zou worden door grond met een andere samenstelling.

Stofmetingen

Via opwaaiend stof uit PFOS-gebied kan de omgeving worden blootgesteld aan PFOS. Om dit te vermijden neemt de aannemer al heel wat maatregelen. De tijdelijke stocks van PFOS-houdende grond worden hydraulisch ingezaaid om het risico op stofverspreiding in de omgeving te beperken. De meest vervuilde gronden worden zo snel als mogelijk definitief gestockeerd. Transport van verontreinigde grond gebeurt bovendien niet via de woonkernen.

Sinds begin juni is Lantis gestart met luchtmetingen. Aan de hand van deze metingen kunnen we nagaan of het stof dat wordt aangetroffen op de werf PFOS bevat. De resultaten waren telkens zeer duidelijk: er wordt geen PFOS aangetroffen in het stof dat we op de werf verzamelen. Op vraag van de commissie zullen we deze meetcampagnes meer structureel maken zodat de metingen op langere termijn kunnen lopen, wat een betere garantie geeft naar de resultaten toe.

Monitoring en communicatie naar de buurt

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de inwoners van Zwijndrecht zal Lantis nog nadrukkelijker inzetten op tweerichtingscommunicatie. “Vandaag maken we via onze website zoveel als mogelijk informatie toegankelijk”, duidt Luc Hellemans. “Daar willen we nog meer op inzetten door rapportages en monitoringrapporten te delen.”

Daarnaast bekijken we via welke manier burgers snel en eenvoudig meldingen kunnen doen wanneer ze zaken opmerken waar ze vragen bij hebben. Denk maar een grondtransport dat vragen oproept, of stofwolken die ineens zichtbaar worden vanop de werf. “We willen dat onze buren met een gerust gevoel naar onze werken kunnen kijken. We werken uiteindelijk voor hen aan een betere omgeving, met minder files, minder sluipverkeer en een betere luchtkwaliteit. Die belofte moet ook tijdens onze werken tastbaar zijn”, besluit Hellemans.