06
februari
2019
|
15:58
Europe/Amsterdam

Oosterweelwerken op E17 geraken op kruissnelheid. Aannemer start vanaf maart op snelwegniveau

Samenvatting

Tussen de op- en afrittencomplexen 16 Kruibeke en 17 Zwijndrecht wordt vanaf 1 maart in beide richtingen gewerkt aan de zijbermen en middenberm van de autosnelweg. Hinder wordt verwacht vanaf mei.

De aannemer van de Oosterweelwerf op Linkeroever start vanaf 1 maart 2019 met werkzaamhedenop de E17. In een eerste fase, die loopt tot begin mei, zal de impact voor het verkeer beperkt zijn.Tijdens de tweede en de derde fase, die duren tot aan de zomer van 2020, wordt er wel hinder voorhet verkeer verwacht.

Tijdens de werken worden langs de snelweg de funderingen gebouwd voor de 8 meter hogegeluidsschermen die tussen Kruibeke en Antwerpen-West voorzien zijn. In de middenberm bouwt deaannemer de pijlers voor de tijdelijke keerbrug in Kruibeke en portieken voor dynamischeverkeerssignalisatie, om de verkeersveiligheid tijdens de werken te waarborgen.

“Eerder communiceerden we dat de werken op de snelweg pas vanaf de zomer zouden starten. Wewillen echter meteen werk maken van ons engagement ten aanzien van Zwijndrecht om degeluidsschermen ten noorden van de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West te verhogen tot 8meter. Hogere schermen betekenen uiteraard ook diepere funderingen, waardoor we beslist hebbenom vroeger te starten met deze werken”, legt Els Van Parijs, projectmanager BAM voor Linkeroeveruit.

In een volgende fase wordt het volledige wegdek op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-Westvervangen. “Oorspronkelijk diende enkel de toplaag van het wegdek vervangen te worden. Maaromdat de onderlagen zich niet meer in een goede staat bevonden en in een later stadium tochmoeten vervangen worden, hebben we beslist deze werken in één beweging uit te voeren, zodat de hinder voor de automobilist gereduceerd wordt. Om deze werken efficiënt te kunnen uitvoeren, treffen we de komende maanden al de nodige voorbereidingen in de bermen”, aldus Van Parijs.

Klik hier voor meer informatie over de werken aan de E17.